Privacy statement

Persoonsgegevens die u via deze website uploadt, gebruikt ExcellentFlex alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

1. Inleiding
ExcellentFlex Onderwijs B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. ExcellentFlex heeft daarom dit privacy statement opgesteld. ExcellentFlex behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft ExcellentFlex u inzicht hoe ExcellentFlex in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij?

Dit privacy statement geldt voor ExcellentFlex Onderwijs B.V. eveneens handelend onder de naam ExcellentSearch, gevestigd aan de Oude Middenweg 17, 2491 AC te Den Haag. ExcellentFlex is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. ExcellentFlex schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. ExcellentFlex blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt ExcellentFlex contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.    

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Bij een inschrijving via de website worden uw gegevens verzameld op een server van het hostingsbedrijf waar ExcellentFlex gebruik van maakt. Deze servers zijn beveiligd met firewalls, versleuteling, toegangscodes en fysieke beveiliging. Uw gegevens die via de website worden aangeboden, worden eveneens versleuteld verstuurd.

4. Cookies

ExcellentFlex maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers, gebruikerservaring verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) verhogen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Voor het verzamelen van informatie over websitebezoek, maakt ExcellentFlex gebruik van:

 • Goolge Analytics
 • Facebook Pixel
 • Indeed tracking

ExcellentFlex gebruikt informatie over websitebezoek, om de website en de websitecontent te optimaliseren. Informatie over websitebezoek wordt door ExcellentFlex niet aan derden beschikbaar gesteld.

Google Analytics:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van het verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Facebook Pixel:
Deze cookie wordt net als de Google Analytics cookie, gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Facebook biedt daarnaast de mogelijkheid om de websitebezoekers anoniem in de Facebook-tijdlijnen berichten te plaatsen.

Indeed tracking:
Deze cookie wordt gebruikt om inzichtelijk te krijgen hoe vaak bezoekers gebruik maken van gesponsorde en niet gesponsorde ExcellentFlex-vacatures die aangeboden worden op de website van Indeed.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 

 • Als u ExcellentFlex toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ExcellentFlex rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ExcellentFlex is opgedragen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ExcellentFlex of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. 

ExcellentFlex gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van ExcellentFlex en van derden. 
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. 
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). 
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. 
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

ExcellentFlex kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ExcellentFlex, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. 

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevensover beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

 • Indien u voor ExcellentFlex of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan ExcellentFlex onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • [Door uitzender relevant geachte verdere punten] 
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8. Derden

ExcellentFlex kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van ExcellentFlex, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ExcellentFlex diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ExcellentFlex heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via office@excellentflex.nl of 070 - 444 71 04 dan wel per brief Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. 

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via office@excellentflex.nl of 070 - 444 71 04 dan wel per brief op Oude Middenweg 17, 2491 AC  Den Haag indienen. 

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via office@excellentflex.nl of 070 - 444 71 04. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via office@excellentflex.nl of 070 - 444 71 04 dan wel per brief op Oude Middenweg 17, 2491 AC  Den Haag verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming

ExcellentFlex heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: mw. S.M. Falco, info@excellentflex.nl.

11. Beveiliging

ExcellentFlex doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ExcellentFlex met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn

ExcellentFlex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ExcellentFlex, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@excellentflex.nl of 070 - 444 71 04 of Oude Middenweg 17, 2491 AC  Den Haag. Indien u het niet eens bent met het gebruik door ExcellentFlex van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via info@excellentflex.nl.

15. Wijzigingen

ExcellentFlex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ExcellentFlex en een betrokkene.

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.