Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ExcellentFlex B.V.
Den Haag, 29 februari 2024

Voor de verkoop en levering van producten en diensten door ExcellentFlex B.V. gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. ExcellentFlex: ExcellentFlex B.V.,
ExcellentFlex, gevestigd te Den Haag.
2. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ExcellentFlex werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever.
3. Uitzendkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, waarin een uitzendbeding, als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is
overeengekomen bij ExcellentFlex in dienst is.
4. Detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, bij ExcellentFlex in dienst is.
5. Oproepkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:628a lid 9 Burgerlijk Wetboek, bij ExcellentFlex in dienst is.
6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ExcellentFlex een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
7. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst van opdracht, tussen ExcellentFlex en Opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
8. Invaldienst: werkzaamheden voor een kortdurende periode (korter dan twee aaneengesloten weken) die worden ingevuld door een arbeidskracht/uitzendkracht van ExcellentFlex Onderwijs B.V.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van ExcellentFlex voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan Opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tenzij tussen ExcellentFlex en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die
voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ExcellentFlex uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van ExcellentFlex zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
Artikel 4 Arbeidstijd en overwerk
1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen Opdrachtgever en de arbeidskracht, tenzij er sprake is van een invaldienst. Dan wordt minimaal het aantal uren aangehouden waarvoor de aanvraag is gedaan.
ExcellentFlex kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
2. Alle kosten voor ExcellentFlex over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of
verschoven uren en werk in ploegendienst zijn door Opdrachtgever verschuldigd.
3. Alle kosten voor ExcellentFlex over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd.
Artikel 5 Betalingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan de arbeidskracht
1. Als Opdrachtgever voornemens is een geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel aan de arbeidskracht te betalen, verstrekken of ter beschikking te stellen en dit van invloed kan zijn op de loonaangifte die ExcellentFlex
doet voor de arbeidskracht, meldt Opdrachtgever dit met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid aan ExcellentFlex. Hierbij valt, zonder uitputtend te zijn, te denken aan een telefoon van zaak, computer,
kostenvergoeding, bovenmatige reiskostenvergoeding of maaltijdvergoeding.
2. Opdrachtgever is verplicht de melding als bedoeld in lid 1 te doen bij indiensttreding van de arbeidskracht, dan wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat die omstandigheid zich voordoet. Op basis van deze melding zal ExcellentFlex de benodigde fiscale voorzieningen (zoals verklaringen e.d.) treffen en de fiscale inhoudingen en afdrachten verrichten.
3. Eventuele afspraken over het gebruik van ter beschikking gestelde of verstrekte voordelen worden tussen Opdrachtgever en arbeidskracht gemaakt.
4. Indien een auto ter beschikking wordt gesteld door Opdrachtgever aan de arbeidskracht, zal Opdrachtgever bij indiensttreding van de arbeidskracht, dan wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat de
terbeschikkingstelling plaatsvindt, een melding doen aan ExcellentFlex van alle relevante gegevens. Op basis van deze melding zal ExcellentFlex de fiscale inhoudingen en afdrachten verrichten, tenzij de
arbeidskracht ‘een verklaring geen privégebruik’ van de Belastingdienst kan overleggen. Opdrachtgever zorgt zelf, desgewenst, voor een leasecontract en gebruikersovereenkomst.
5. In aansluiting op artikel 6 is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ExcellentFlex lijdt als gevolg van het onjuist, te laat of niet melden door Opdrachtgever van een geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel dat Opdrachtgever aan de arbeidskracht betaalt, verstrekt of ter beschikking stelt.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. ExcellentFlex heeft voor al haar arbeidskrachten eveneens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Schades ontstaan als gevolg van het uitoefenen van werkzaamheden door arbeidskracht zullen hierdoor gedekt zijn in eerste instantie bij de verzekeraar van de opdrachtgever. In het licht van de afgesloten
verzekeringen gelden de volgende artikelen onverlet.
2. ExcellentFlex is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades of verliezen aan eigendommen van Opdrachtgever, derden dan wel aan de arbeidskracht zelf die voortvloeien uit uitoefening van
de functie van de arbeidskracht. Met uitzondering van de gevallen dat er sprake is van opzet of roekeloosheid.
3. ExcellentFlex is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming
van Opdrachtgever of betreffende derden.
4. Indien Opdrachtgever onjuiste informatie aan ExcellentFlex verstrekt over de inlenersbeloning, als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze voorwaarden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die
ExcellentFlex als gevolg hiervan lijdt.
5. In aansluiting op artikel 4 lid 2 tweede volzin van deze voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ExcellentFlex lijdt als gevolg van een foutieve of te late melding van de arbeidskracht door
Opdrachtgever aan ExcellentFlex. Deze schade bestaat onder meer, maar niet uitsluitend, uit eventuele boeten en naheffingen van de belastingdienst.
6. Indien ExcellentFlex rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens
onrechtmatige daad, geldt het volgende: ExcellentFlex is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals
a. gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door Opdrachtgever of een cliënt van Opdrachtgever.
b. Andere schade dan onder a) bedoeld wordt vergoed conform en onder de condities van de door ExcellentFlex afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering. De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van ExcellentFlex voortvloeien.
c. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van ExcellentFlex te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuur-bedrag betrekking hebbend op de betreffende arbeidskracht, per maand.
Artikel 7 Arbeidsomstandigheden
1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. Opdrachtgever is jegens de arbeidskracht en ExcellentFlex verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee
samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. Opdrachtgever is gehouden om aan de arbeidskracht en aan ExcellentFlex tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn organisatie gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat
daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in
hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert ExcellentFlex zo spoedig
mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 
5. Opdrachtgever zal aan de arbeidskracht vergoeden en ExcellentFlex vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt,
indien en voor zover Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108
Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
Artikel 8 Facturen
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of voor zover niet anders overeengekomen;
a. wordt voor detacheringskrachten met een contract voor een vast aantal uren maandelijks op basis van het aantal contracturen gefactureerd.
b. worden de facturen van arbeidskrachten berekend aan de hand van door de Opdrachtgever geaccordeerde uren.
2. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te (doen) zien dat de urenverantwoording tijdig wordt geaccordeerd. Na accordering door Opdrachtgever is de ingediende urenverantwoording bindend.
3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is ExcellentFlex gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke
wijze de factuurbedragen te berekenen. Afgenomen inzet van arbeidskrachten op basis van flexibele inval wordt wekelijks achteraf aan de opdrachtgever gefactureerd. Afgenomen inzet op basis van detachering
wordt maandelijks omstreeks de 25e gefactureerd. Indien de detacheringskrachten met een vast aantal uren per periode effectief meer uren hebben gewerkt dan het aantal contracturen dat partijen zijn overeengekomen, worden deze uren eveneens aan Opdrachtgever gefactureerd conform het overeengekomen tarief.
Artikel 9 Betaling
1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ExcellentFlex ingediende factuur te voldoen binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen Opdrachtgever en ExcellentFlex schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan ExcellentFlex zelf dan wel aan een rechtspersoon die door ExcellentFlex tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. Afgeweken kan worden indien zulks door ExcellentFlex en Opdrachtgever wordt overeengekomen.
3. Indien een factuur van ExcellentFlex niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde of schriftelijk anders overeengekomen termijn is voldaan, kan ExcellentFlex, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake
nodig is, over het openstaande bedrag rentekosten in rekening brengen.
4. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ExcellentFlex te worden kenbaar
gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
5. Indien Opdrachtgever voor betaling in gebreke blijft en ExcellentFlex als gevolg hiervan incassokosten maakt, zullen deze incassokosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
Artikel 10 Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht.
1. Indien een (potentiële) Opdrachtgever via ExcellentFlex in contact is gekomen met een (potentiële) arbeidskracht (bijvoorbeeld doordat deze door ExcellentFlex aan hem is voorgesteld met het oog op de
terbeschikkingstelling van die (potentiële) arbeidskracht aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die Opdrachtgever) en de Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die
(potentiële) arbeidskracht aangaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) Opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie te zijn aangegaan met ExcellentFlex
en is hij de werving en selectie-fee verschuldigd.
2. Urencriterium Aan elke (potentiële/gewezen) arbeidskracht die door ExcellentFlex is geworven en beschikbaar is gesteld aan Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden
bij Opdrachtgever, kan na het voldoen aan het urencriterium (zie hierna) door Opdrachtgever aan een (potentiële/gewezen) arbeidskracht dienstbetrekking aangeboden worden. Arbeidskracht dient 2.080
declarabele uren (urencriterium) via ExcellentFlex bij Opdrachtgever te hebben voldaan. De overname-fee welke resteert na het voldoen van het urencriterium zal door ExcellentFlex per individueel geval kenbaar worden
gemaakt aan Opdrachtgever.
3. Niet voldoen aan urencriterium Indien (potentiële/gewezen) arbeidskracht minder declarabele uren heeft gewerkt dan het urencriterium, dient Opdrachtgever met ExcellentFlex mondeling of
schriftelijk in overleg te treden, teneinde te bezien of en onder welke voorwaarden Opdrachtgever de medewerker een dienstbetrekking kan aanbieden en welke overname-fee wordt gehanteerd.
Artikel 11 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending
1. Het is Opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde arbeidskracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk ExcellentFlex te kennen en zonder haar verkregen toestemming. Om
bedoelde toestemming te verkrijgen dienen aan ExcellentFlex te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden.
Opdrachtgever dient de arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra ExcellentFlex haar eenmaal gegeven toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van
werkzaamheden buiten Nederland intrekt. 
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende arbeidskracht zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder ‘derde’ mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee
Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7: 691 lid 6 BW.
Artikel 12 Invloed op het tarief (door wijziging) van functie
1. Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt voor de arbeidskracht uitgegaan van de geldende beloning van werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever.
2. De uur-beloning, zoals deze door ExcellentFlex bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van Opdrachtgever wordt
verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal ExcellentFlex de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving
en zal het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte tarief worden aangepast.
3. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.
4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat ExcellentFlex en de arbeidskracht met de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot
wijziging van de functie aan ExcellentFlex en de arbeidskracht voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens de opdracht kan ook op verzoek van de arbeidskracht geschieden,
indien de arbeidskracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt.
Artikel 13 Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke
lastenverhogingen en/of algemene kostenverhogingen

1. Indien tijdens de duur van een opdracht sprake is van:
a. Een wijziging in de wettelijke bepalingen van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of
b. Een wijziging in de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht (tijdens de duur van de opdracht of met terugwerkende kracht) anderszins tot hogere kosten voor ExcellentFlex leidt, en/of
c. Een verhoging van het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door ExcellentFlex te betalen premies, ingevolge op grond van ter dekking van voorheen
onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, en/of
d. Een verhoging van de kosten voor ExcellentFlex plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het ExcellentFlex vrij, het Opdrachtgeverstarief
met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd zijn. ExcellentFlex zal Opdrachtgever onverwijld hiervan in kennis stellen.
2. Het tarief kan, anders dan op grond van het eerste lid, jaarlijks worden aangepast conform de Consumentenprijsindex (CPI) die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert. Opdrachtgever wordt in voorkomende situaties tijdig op de hoogte gesteld.
voorkomende situaties tijdig op de hoogte gesteld.
Artikel 14 Vervanging en beëindiging opdracht
1. Ongeval of overlijden van arbeidskracht tijdens het uitvoeren van door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden geldt als overmacht voor ExcellentFlex, tenzij sprake is van ernstige en verwijtbare
tekortkomingen of roekeloosheid van de arbeidskracht. Dientengevolge is ExcellentFlex niet aansprakelijk tot vergoeding van hieruit volgende schade bij Opdrachtgever. ExcellentFlex is niet aansprakelijk voor
welke schade ook ontstaan bij Opdrachtgever als gevolg van ziekte van de arbeidskracht.
2. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat ExcellentFlex de arbeidskracht niet meer te werk kan stellen aan Opdrachtgever doordat de overeenkomst
tussen ExcellentFlex en arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.
3. Het staat ExcellentFlex vrij een arbeidskracht waarvan de opdracht bij Opdrachtgever niet wordt verlengd te wijzen op de mogelijkheid om zich in te schrijven bij
ExcellentFlex voor plaatsing op een nieuwe vacature. De Opdrachtgever kan tijdens de looptijd van de opdracht eveneens vacatures plaatsen bij ExcellentFlex.
4. Mocht een arbeidskracht, voor zover mogelijk, op verzoek van Opdrachtgever, worden vervangen door een andere arbeidskracht dan blijven onverkort de verplichtingen van Opdrachtgever uit de opdracht
betreffende de eerstgenoemde arbeidskracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.
Artikel 15 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
1. Bij het tewerkstellen van arbeidskrachten bij Opdrachtgever neemt ExcellentFlex in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid
uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet relevante eisen bij het
verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door ExcellentFlex worden meegewogen.
Artikel 16 Algemene bepalingen
1. ExcellentFlex is jegens Opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe ExcellentFlex door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook
indien dit alleen voor ExcellentFlex verplicht is, en zal ter zake niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2. Mocht in de toekomst tussen Opdrachtgever en ExcellentFlex verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend)
zijn geregeld, dan zullen Opdrachtgever en ExcellentFlex de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
3. Originele ondertekende documenten kunnen door ExcellentFlex worden gescand en digitaal worden bewaard. De gescande documenten worden door ExcellentFlex van technische en organisatorische
randvoorwaarden voorzien zodat de authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid gewaarborgd zijn. Deze gescande documenten zijn qua bewijskracht gelijk aan de originele documenten.
4. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige
nakoming door de andere partij te eisen.
5. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting
voortvloeiende rechten.
6. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van ExcellentFlex de risicodekking op
overtuigende wijze aan te tonen.
7. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht en opdrachtbevestiging zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen ExcellentFlex en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
8. ExcellentFlex zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om Opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.
Aanvullende bepaling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
Artikel 17 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van uitzendkrachten door ExcellentFlex bij Opdrachtgever.
Artikel 17 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke ExcellentFlex bij Opdrachtgever een arbeidskracht levert c.q. te werk stelt en deze
uitzendkracht voor Opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:
1. Opdrachtgever doet bij ExcellentFlex een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht met betrekking tot het tewerkstellen van uitzendkrachten door middel van een
schriftelijke, digitale of telefonische aanmelding. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de aanmelding door een daartoe bevoegd persoon wordt gedaan.
2. In geval van acceptatie van de opdracht stuurt ExcellentFlex een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever kan binnen een termijn van 7 kalenderdagen reageren op de inhoud van de opdrachtbevestiging, nadien zijn partijen aan de opdracht gebonden.
4. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur.
5. Opdrachtgever ontvangt uiterlijk een maand (of binnen een redelijke termijn als er sprake is van een korte opdracht) voor de einddatum van het contract van ExcellentFlex een aankondiging inzake einde opdracht
met het verzoek aan te geven of er al dan niet sprake is van een verlenging. Indien Opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, zal ExcellentFlex de uitzendkracht berichten dat de opdracht eindigt en er geen sprake is
van enige verlenging.
6. Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn die ExcellentFlex voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met uitzendkracht heeft dan wel het moment waarop de
arbeidsovereenkomst tussen ExcellentFlex en uitzendkracht van rechtswege eindigt.
7. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het zesde lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever de
datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever van de beëindiging.
8. In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan ExcellentFlex moet Opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht.
9. Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan ExcellentFlex of Opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Opdrachtgever
verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die arbeidskracht onmiddellijk te beëindigen.
10. ExcellentFlex heeft het recht de overeenkomst tot opdracht te ontbinden vanaf het tijdstip dat:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de vennootschap van Opdrachtgever wordt ontbonden.
b. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van ExcellentFlex volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van detacheringskrachten
Artikel 18 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van detacheringskrachten aan Opdrachtgever.
Artikel 18 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
1. Opdrachtgever doet bij ExcellentFlex een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht met betrekking tot het tewerkstellen van arbeidskrachten door middel van een
schriftelijke, digitale of telefonische aanmelding. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de aanmelding door een daartoe bevoegd persoon wordt ingediend.
2. In geval van acceptatie van de opdracht stuurt ExcellentFlex een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever kan binnen een termijn van 7 kalenderdagen reageren op de inhoud van de opdrachtbevestiging, nadien zijn partijen aan de opdracht gebonden. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur.
4. Opdrachtgever ontvangt tijdig van ExcellentFlex een aankondiging inzake einde opdracht met het verzoek aan te geven of er al dan niet sprake is van een
verlenging. Indien Opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, zal ExcellentFlex de detacheringskracht berichten dat de opdracht eindigt en er geen sprake is van enige verlenging.
5. Opdrachtgever kan de opdracht niet tussentijds beëindigen. Indien de opdrachtgever dit toch wenst dan kan de opdracht uitsluitend tussentijds eindigen onder de voorwaarde dat de met de opdracht verband
houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de opdracht. ExcellentFlex is alsdan gerechtigd om het overeengekomen tarief in rekening te blijven brengen
overeenkomstig het gebruikelijke c.q. te verwachten arbeidspatroon van de detacheringskracht, tenzij de opdrachtgever en detacheringskracht schriftelijk tot een rechtsgeldige beëindiging met wederzijds
goedvinden zijn gekomen met in achtneming van 1 maand opzegtermijn.
6. Indien ExcellentFlex in overleg met Opdrachtgever ertoe besluit een detacheringskracht voor onbepaalde tijd in dienst te nemen, zullen Opdrachtgever en ExcellentFlex een verklaring ondertekenen met daarin opgenomen de voorwaarden die gelden bij iedere beëindiging van een overeenkomst door Opdrachtgever inzake arbeidskrachten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
7. Indien ExcellentFlex het ziekterisico draagt, worden in geval van ziekte van de arbeidskracht in de overeenkomst afspraken gemaakt over het aantal aan Opdrachtgever door te belasten ziektedagen.
8. Indien Opdrachtgever het ziekterisico draagt, worden in geval van ziekte van de arbeidskracht aan Opdrachtgever het salaris alsmede vaste looncomponenten, zoals schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, tegen de overeengekomen omrekeningsfactoren gefactureerd. Daarnaast worden de door ExcellentFlex gemaakte kosten voor re-integratie van de zieke arbeidskracht volledig gefactureerd aan Opdrachtgever.
9. Indien sprake is van een arbeidsconflict tussen Opdrachtgever en detacheringskracht, is Opdrachtgever gehouden gedurende de volledige periode van de arbeidsovereenkomst het overeengekomen Opdrachtgeverstarief aan ExcellentFlex te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10. Indien door buiten ExcellentFlex gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking, pandemie en/of uitsluiting, etc.) bij Opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, wordt het vastgestelde
tarief, onverkort gefactureerd.
11. ExcellentFlex heeft het recht de overeenkomst tot opdracht te ontbinden vanaf het tijdstip dat: 
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de vennootschap van Opdrachtgever wordt ontbonden.
b. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van ExcellentFlex volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
12. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken detacheringskracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van ExcellentFlex, of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de gewezen detacheringskracht.
Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van oproepkrachten
Artikel 19 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van oproepkrachten aan Opdrachtgever.
Artikel 19 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
1. Opdrachtgever doet bij ExcellentFlex een verzoek tot het uitvoeren van een invaldienst voor het tewerkstellen van oproepkrachten door middel van een schriftelijke, digitale of telefonische aanmelding. Opdrachtgever
draagt ervoor zorg dat de aanmelding door een daartoe bevoegd persoon wordt ingediend.
2. In geval van acceptatie en het beschikbaar hebben van een oproepkracht voor de invaldienst stuurt ExcellentFlex een bevestiging aan Opdrachtgever.
3. Indien de Opdrachtgever een invaldienst vier dagen of minder voor aanvang annuleert, heeft de oproepkracht recht op betaling van die invaldienst en is de Opdrachtgever aan ExcellentFlex het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de uren die de oproepkracht gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.
4. Indien de Opdrachtgever de aanvangs- en/of eindtijd van een invaldienst verandert, dan heeft de oproepkracht in ieder geval recht op betaling van de oorspronkelijke dienst en is de Opdrachtgever aan
ExcellentFlex het Opdrachtgeverstarief verschuldigd van de oorspronkelijke dienst. De nieuwe invaltijden mag de oproepkracht weigeren.
5. Indien ExcellentFlex in overleg met Opdrachtgever ertoe besluit een oproepkracht voor onbepaalde tijd in dienst te nemen, zullen Opdrachtgever en ExcellentFlex een verklaring ondertekenen met daarin opgenomen de
voorwaarden die gelden bij iedere beëindiging van een overeenkomst door Opdrachtgever inzake oproepkrachten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
6. ExcellentFlex heeft het recht de overeenkomst voor de invaldienst te ontbinden vanaf het tijdstip dat:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of aan Opdrachtgever surseance van
betaling wordt verleend, dan wel indien de vennootschap van Opdrachtgever wordt ontbonden.
b. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.
Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van ExcellentFlex volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
7. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken oproepkracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van ExcellentFlex, of op
basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de gewezen oproepkracht.
Artikel 20 Wijziging van algemene voorwaarden
1. ExcellentFlex behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ten aanzien van nieuw te sluiten overeenkomsten. Ten behoeve van de reeds lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst.