Gedragsregels Ipse de Bruggen

Op alle medewerkers zijn gedragsregels van toepassing. De regels zijn richtlijnen over gedrag welke wel en niet gewenst is. Wij verwachten dat Opdrachtnemer zich hier ook aan zal houden.

De medewerker in relatie tot zijn functie en taken

 • Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun handelen en leggen daar desgevraagd rekenschap over af.
 • Medewerkers handelen in overeenstemming met de voor hun functie geldende professionele standaarden, richtlijnen, protocollen en beroepscodes.
 • Medewerkers houden kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een verantwoorde beroepsuitoefening op peil.
 • Medewerkers leveren een bijdrage aan een veilig zorg- en werkklimaat.
 • Medewerkers maken zich nooit schuldig aan seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.
 • Medewerkers nemen professionele grenzen in acht. Dat betekent concreet:
  • medewerkers maken geen gebruik van een afhankelijke positie van een cliënt;
  • medewerkers gaan geen seksuele relatie aan met een cliënt en verrichten geen seksuele handelingen;
  • medewerkers maken aan cliënten/(wettelijk) vertegenwoordigers hun eigen grenzen duidelijk;
  • medewerkers vragen hulp aan collega's of leidinggevenden indien professionele grenzen dreigen te vervagen;
  • medewerkers spreken collega's en leidinggevenden die professionele grenzen overschrijden aan.
 • Medewerkers hebben de plicht om intern (vermoedens van) seksueel misbruik, mishandeling en andere incidenten te melden die zich binnen of buiten Ipse de Bruggen voordoen met betrekking tot cliënten van Ipse de Bruggen, in overeenstemming met de binnen Ipse de Bruggen geldende protocollen en richtlijnen.
 • Medewerkers dragen gepaste kleding, afgestemd op de functie en de uit te voeren werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met wat algemeen aanvaardbaar is. De kleding mag niet kwetsend, uitdagend, discriminerend of beledigend overkomen. Voor een aantal afdelingen is werkkleding verplicht, dit schrijft Ipse de Bruggen voor. Hiervoor geldt een werkkledingregeling.
 • Medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid van Ipse de Bruggen.

De medewerker in relatie tot de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger

 • Medewerkers gaan met iedere cliënt respectvol om, ongeacht etnische afkomst, nationaliteit, cultuur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaaleconomische status, lichamelijke of verstandelijke beperking, aard van de gezondheidsproblemen of levensstijl.
 • Medewerkers stellen de belangen van de cliënt voorop en stemmen de zorgverlening zoveel mogelijk af op de zorgbehoeften, waarden en normen, culturele- en levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt.
 • Medewerkers erkennen en respecteren de rol van de cliënt en zijn (wettelijk) vertegenwoordigers als partners in de zorg en hebben oog voor het cliëntsysteem.
 • Medewerkers handelen vanuit een goede balans tussen professionele distantie en menselijke betrokkenheid.
 • Medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie over de cliënt en beschermen zijn privacy en persoonsgegevens. Ze handelen in overeenstemming met het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy beleid van Ipse de Bruggen en de richtlijn gebruik computerfaciliteiten, internet, e-mail en social media en het Instructieblad Cliëntvolgsysteem. Ze publiceren nooit namen en/of foto's van cliënten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers van de cliënt.
 • Medewerkers respecteren het recht op vrijheid, zelfbeschikking en eigen levensinvulling van de cliënt en bevorderen zijn ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

De medewerker in relatie tot collega's

 • Medewerkers werken samen met hun collega's om de cliënt de benodigde zorg te geven en hun werk goed uit te voeren.
 • Medewerkers werken zodanig met collega's samen dat eventuele persoonlijke relaties geen invloed hebben op bepaalde uitkomsten van advies en werkzaamheden.
 • Medewerkers letten er bij het overdragen van taken aan collega's altijd op dat de kwaliteit van de zorgverlening aan de cliënt en/of de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd is.
 • Medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie over hun collega's en beschermen zijn privacy en persoonsgegevens. Ze handelen in overeenstemming met het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacy beleid van Ipse de Bruggen en de richtlijn gebruik computerfaciliteiten, internet, e-mail en social media. Medewerkers onderhouden, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, contact met zorgverleners buiten Ipse de Bruggen als dat voor de zorgverlening aan de cliënt wenselijk of noodzakelijk is.

De medewerker in relatie tot de organisatie

 • Medewerkers zijn bij de uitoefening van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het juiste, veilige en zorgvuldige gebruik van bedrijfsmiddelen of middelen van cliënten.
 • Medewerkers eigenen zich onder geen beding middelen van cliënten en van de organisatie voor eigen gebruik toe.
 • Medewerkers handelen in overeenstemming met het Informatiebeveiligingsbeleid en Privacybeleid van Ipse de Bruggen en de richtlijn gebruik computerfaciliteiten, internet, e-mail en social media.
 • Er wordt niet gerookt in de gebouwen van Ipse de Bruggen, behalve op daartoe aangewezen plaatsen met speciale rookvoorzieningen.
 • Tijdens het werk is het gebruik en bezit van alcohol en/of drugs niet toegestaan.
 • Medewerkers bevinden zich tijdens het werk niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Medewerkers dragen bij aan de bescherming van het milieu.
 • Medewerkers verrichten geen al dan niet betaalde diensten aan cliënten van Ipse de Bruggen in aanvulling op de zorg die door Ipse de Bruggen wordt geleverd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipse de Bruggen.