Algemene voorwaarden voorwaarden ExcellentPay en ExcellentFlex Zorg B.V.

Voor de verkoop en levering van producten en diensten door ExcellentPay Onderwijs B.V en ExcellentFlex Zorg B.V. gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. ExcellentPay: ExcellentPay Onderwijs B.V. en ExcellentFlex Zorg: ExcellentFlex Zorg B.V., gevestigd te Den Haag
 2. Intermediair: ExcellentPay / ExcellentFlex Zorg.
  ExcellentPay fungeert richting de zelfstandige tevens als opdrachtgever bij inzet door middel van tussenkomst.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de intermediair.
 4. Zelfstandige zonder personeel (zelfstandige): de natuurlijke persoon die krachtens overeenkomst van bemiddeling of opdracht voor eigen rekening, risico en onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden verricht.
 5. Derde: de natuurlijke of rechtspersoon niet zijnde intermediair, opdrachtgever of zelfstandige,die direct of indirect in een rechtsverhouding staat met één van hiervoor genoemde partijen.
 6. Bemiddelen: het bijeenbrengen en/of faciliteren van twee of meer partijen die met elkaar een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aangaan en waarmee de intermediair een bemiddelingsovereenkomst aangaat.
 7. Bemiddelingsovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen opdrachtgever en de intermediair waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort dienstverlening van de intermediair, zelfstandige naar de opdrachtgever zal worden bemiddeld.
 8. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij de zelfstandiger, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, zich aan de opdrachtgever en/of Intermediair (als opdrachtgever door middel van tussenkomst) verbindt. 
 9. Twaalfmaanden termijn: de termijn die intermediair hanteert, nadat de bemiddelingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht is beëindigd, waarbinnen opdrachtgever een door intermediair voorgedragen zelfstandige, zonder tussenkomst van intermediair geen overeenkomst van opdracht/aanneming van werk of een arbeidsverhouding mag aangaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen intermediair, zelfstandige en opdrachtgever als gevolg van het inzetten van zelfstandige op basis van bemiddeling of opdracht.
 2. De intermediair is niet gebonden aan algemene voorwaarden van opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ten aanzien van de reeds aangegane overeenkomsten als bedoeld onder lid 1, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 Facturering

 1. De door de opdrachtgever en/of zelfstandige verschuldigde vergoeding aan de intermediair bestaat uit een bemiddelingsfee, een vergoeding per gewerkt uur van zelfstandige bij opdrachtgever of een combinatie hiervan.
 2. Als de intermediair facturatiediensten voor zelfstandige verzorgt, is uit de factuur duidelijk herkenbaar dat dit geschiedt namens de zelfstandige die door de opdrachtgever is ingehuurd. Betalingen aan zelfstandige ten behoeve van het crediteurenbeheer van de opdrachtgever geschieden duidelijk herkenbaar namens de opdrachtgever.
 3. Indien tussen opdrachtgever en intermediair overeengekomen, dat de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan de intermediair voor zijn geleverde diensten (mede)afhankelijk is van het door de zelfstandige aantal gewerkte uren, is de opdrachtgever binnen 2 werkdagen van de aansluitende werkweek, verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste, tijdige en volledige documenten waaruit gewerkte urenblijken, tenzij anders overeengekomen.
 4. Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet of als de intermediair op basis van eigen registratieredenen heeft te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van de tijdsverantwoording van opdrachtgever, treedt intermediair in overleg met opdrachtgever. De intermediair kan tevens besluiten om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij hem bekende feiten en omstandigheden.
 5. Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct doorgevoerd.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Intermediair hanteert een betalingstermijn van 21 dagen voor alle facturen beschreven onder Artikel 3.
 2. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan de intermediair kenbaar worden gemaakt met vermelding van hetgeen wordt betwist, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. De opdrachtgever is vrij om 24 uur voorafgaand aan de ingeplande dienst de (inval) dienst te annuleren/ in te trekken zonder verdere verplichtingen met als uitzondering bij overmacht.

Artikel 5 Ontbinding

 1. Als een van de partijen niet of onvoldoende aan zijn verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst kan voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de bemiddelingsovereenkomst is bepaald -gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijvenbuitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de bemiddelingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  • de andere partij haar huidige onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt;
  • buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst na te kunnen komen.
 3. Als opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst had ontvangen, kan hij de bemiddelingsovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de intermediair nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die de intermediair vóór de ontbinding aan de opdracht heeft gefactureerd, dan wel bedragen die de opdrachtgever aan de intermediair verschuldigd zal worden ten tijde van de voortdurende looptijd van de overeenkomst van opdracht tussen de door intermediair bemiddelde zelfstandige en de opdrachtgever, blijven onverminderd door opdrachtgever aan de intermediair verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Indien de toekomstige bedragen zich niet eenduidig laten begroten, dan kan de intermediair ervoor kiezen om opdrachtgever periodiek te blijven factureren, overeenkomstig de voortdurende, postcontractuele verplichtingen van de opdrachtgever.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De intermediair is in geval van bemiddelingsovereenkomst nimmer aansprakelijk voor:
  • Schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de door intermediair bemiddelde zelfstandige;
  • Indirecte dan wel gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen.
 2. Eventuele schade veroorzaakt door zelfstandige dient bij zelfstandige verhaald te worden. Zelfstandige dient eerst schriftelijk in gebreke of aansprakelijk te worden gesteld. Zelfstandige dient voor aanvang van de werkzaamheden een adequaat bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 7 Overmacht

 1. In geval van overmacht van de intermediair zullen zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de intermediair onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zijn risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij de intermediair een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal hij daarvan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enige daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard.
 4. Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de intermediair zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst gehouden de door hem aan de intermediair verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan de intermediair te betalen.
 6. De intermediair is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij opdrachtgever, noch is hij daartoe gehouden na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. De intermediair en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of bemiddelingsovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij –en alsdan voor zover –verstrekking van die informatie nodig is om de bemiddelingsovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht, dit betreft onder andere de renseigneringsverplichting, tot bekendmaking rust.
 2. De intermediair is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van de schending van een geheimhoudingsplicht door de zelfstandige.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en bemiddelingsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waar de intermediair is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 10 Inhoud en totstandkoming van bemiddelingsovereenkomst

 1. De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever, of op het moment dat een door de intermediair voorgedragen zelfstandige met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aangaat, dan wel een andere rechtsverhouding aangaat als bedoeld in artikel 11 lid 5. De intermediair is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk, voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden zoals in die overeenkomst overeengekomen.
 2. In de (schriftelijke) bemiddelingsovereenkomst zijn de specifieke voorwaarden en omstandigheden opgenomen waaronder zelfstandige naar de opdrachtgever wordt bemiddeld, alsmede het soort dienstverlening van de intermediair.
 3. Een wijziging of aanvulling van de bemiddelingsovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door de intermediair schriftelijk is bevestigd.

Artikel 11 Inhoud en totstandkoming van overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand, indien opdrachtgever en intermediair een rechtsverhouding aangaan waarbij intermediair aan opdrachtgever een zelfstandige ter beschikking stelt.
 2. In de (schriftelijke) overeenkomst van opdracht zijn specifieke voorwaarden opgenomen onder andere over welke werkzaamheden dienen te worden verricht, de zelfstandige die deze gaat uitvoeren, welke opdrachtgeverseisen daarbij gelden, afspraken over de voortgang, de wijze van communicatie en aanvang en ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 Procedure van bemiddelingen opdracht

 1. De intermediair verricht zijn diensten enerzijds op basis van de door opdrachtgever aan de intermediair verstrekte wensen omtrent de hoedanigheden en kundigheden van zelfstandige en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de opdracht en anderzijds op basis van de bij de intermediair bekende hoedanigheden en kundigheden van de zelfstandige.
 2. Wensen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en bovendien kunnen leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, leeftijd en geslacht, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door de intermediair niet worden gehonoreerd.
 3. De opdrachtgever stelt de intermediair schriftelijk op de hoogte als de opdrachtgever en de zelfstandige een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk aangaan, als de zelfstandige is afgewezen voor de opdracht of als er een andere arbeidsverhouding wordt aangegaan.
 4. Ook als de opdrachtgever binnen twaalf maanden na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst, dan wel binnen twaalf maanden nadat de zelfstandige door de intermediair aan de opdrachtgever is voorgesteld, een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk of een arbeidsverhouding aangaat met de zelfstandige, is de opdrachtgever de (overeengekomen) vergoeding aan intermediair verschuldigd als bedoeld in artikel 3 lid 1.
 5. Onder “andere arbeidsverhouding” als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan: > een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 BW; > het aanstellen als ambtenaar; > het inlenen als arbeidskracht die ter beschikking is gesteld.

Artikel 13 Persoonsgegevens

 1. De intermediair en de opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens die hun in het kader van de bemiddelingsovereenkomst zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en overige relevante (privacy)wetgeving.
 2. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform de AVG en aanverwante (privacy)wetgeving inzake onder andere datalekken.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overlegtreden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
 2. De intermediair is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een bemiddelingsovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst over te dragen aan een derde.